Cookie beleid vv Rijperkerk

De website van vv Rijperkerk is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Protocol wangedrag

Protocol wangedrag

1 Inleiding
Regels (of afspraken) vormen de basiselementen voor het functioneren van een vereniging. Regels en afspraken zijn nodig om onze vereniging goed te kunnen besturen, een gezond sportklimaat te creëren en de accommodatie heel, schoon en veilig te houden.


Ten aanzien van dit protocol gelden de volgende randvoorwaarden:

 1. Alle leden worden ingelicht over het protocol en binden zich hieraan. Binden wil zeggen dat een ieder zich aan de afspraken houdt en wordt gecorrigeerd als deze overtreden worden. Een ieder wordt hierin gelijk behandeld, ongeacht functie, positie of kwaliteiten.
 2. Elk lid is ongeacht positie of functie verantwoordelijk voor de uitvoering van de regels en afspraken. Handhaving van het protocol en signalering van afwijkend gedrag is dus zowel een plicht als een verantwoordelijkheid van elk afzonderlijk lid. Dit geldt zowel voor wat zich op onze accommodatie voordoet als voor activiteiten (uitwedstrijden, toernooien e.d.) die buitenshuis onder de verantwoordelijkheid van v.v. Rijperkerk plaatsvinden.
 3. Het voorbereiden en uitvoeren van sancties en bewaken van het rechtvaardig toepassen van de regels, zijn ter beoordeling aan het bestuur van v.v. Rijperkerk.

2 Correctief beleid
Indien wangedrag zich manifesteert, dienen maatregelen genomen te worden. De bedoelde maatregelen richten zich tegen wangedrag door leden en niet-leden. Onder wangedrag wordt onder meer verstaan: beledigingen en discriminerende opmerkingen, onsportief spel, bedreigingen, handtastelijkheden, geweld en diefstal.


2.1 Wangedrag van leden
v.v. Rijperkerk zal sancties opleggen aan (kader)leden, die zich voor, tijdens of na verenigingsactiviteiten (wedstrijden, trainingen en overige activiteiten) misdragen hebben, tegenover (assistent-)scheidsrechters, eigen (kader)leden en/ of (kader van) de tegenpartij en de rest zoals toeschouwers. Afhankelijk van de aard en zwaarte van de misdraging zullen sancties opgelegd worden die variëren van een berisping tot royement. In alle gevallen kan de vereniging het desbetreffende lid met onmiddellijke ingang een voorlopige schorsing opleggen. Nadrukkelijk wordt hier uitgesproken dat v.v. Rijperkerk het treffen van voorlopige maatregelen tegen een zich misdragend lid niet zal laten afhangen van de (later te ontvangen) uitkomsten van de KNVB-tuchtrechtspraak. Nadat de uitspraak van de tuchtcommissie van de KNVB bekend is gemaakt, zal met het bepalen van de definitieve sanctie hiermee rekening worden gehouden.

v.v. Rijperkerk verplicht zich bij ernstig wangedrag van haar leden tot:

 • Het vragen om politiebijstand, indien (assistent-)scheidsrechters of een (kader)lid van de bezoekende vereniging daarom verzoekt;
 • Het volledig meewerken aan een politieonderzoek, inclusief het zo nodig doen van aangifte;
 • Het vragen om politiebijstand bij dreigende omstandigheden;
 • Zich bij het effectueren van opgelegde sancties zo nodig te voorzien van hulp van de bevoegde instanties, zoals de deurwaarder en/ of politie;
 • Meldingen van andere verenigingen over misdragingen van verenigingsleden tijdens uitwedstrijden in behandeling te nemen.

Sancties kunnen worden opgelegd indien het gedrag van leden conflicteert met de binnen v.v. Rijperkerk geldende waarden en normen, zoals die zijn vastgelegd in dit protocol. Binnen v.v. Rijperkerk onderscheiden we de volgende sancties:

Mogelijke sancties

Uitleg sanctie

Uitgevoerd of opgelegd door

Berisping

Een correctieve opmerking, een directe of extra wisselbeurt, een kort opvoedkundig gesprek

Direct betrokken kaderlid (leider, trainer)

Uitsluiting

Uitsluiting voor één wedstrijd

Het betrokken kader beslist, het bestuur adviseert.

Schorsing

Uitsluiting van deelname of bijdragen aan verenigingsactiviteiten, voor meer dan één wedstrijd c.q. bepaalde tijd

Het bestuur beslist

Definitieve schorsing

Wordt niet meer ingedeeld in een team

Het bestuur beslist

Royement

Definitieve uitsluiting van deelname c.q. bijdragen aan verenigingsactiviteiten

Het bestuur beslist

 

2.1.1 Berisping
Een berisping volgt direct op het vertoonde wangedrag. De coach of leider motiveert de berisping kort aan de speler. Een gesprek met de ouders (bij jeugdspelers) is alleen noodzakelijk bij herhaling. Voorval melden bij het bestuur.

2.1.2 Uitsluiting

Uitsluiting geldt voor de eerstvolgende wedstrijd na het vertoonde wangedrag. Uitsluiting vindt plaats na overleg met het bestuur.

Bij het ten uitvoer brengen van deze sanctie worden de betreffende speler en/of zijn/haar ouders uitgenodigd voor een gesprek, waarbij minimaal 2 personen van de club aanwezig zijn. 


2.1.3 Schorsing

Het besluit tot schorsing wordt voorbereid door het bestuur en wordt tevens ten uitvoer gelegd door het bestuur.

Bij het opleggen van een schorsing worden de speler en/of zijn/haar ouders uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij zijn minimaal 2 personen van de club aanwezig.


2.1.4 Royement
Een royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/ of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft zijn verenigingscontributie te voldoen. De betrokkene wordt van een royement schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur van v.v. Rijperkerk.

2.2 Wangedrag van niet gebonden bezoeker

Het bestuur van v.v. Rijperkerk zal de toegang tot bij de vereniging in gebruik zijnde accommodaties (clubgebouwen, sportpark) ontzeggen aan bezoekers of toeschouwers die zich misdragen hebben. De duur van het toegangsverbod zal mede afhangen van de aard en zwaarte van de misdraging.

Nadrukkelijk wordt hier uitgesproken dat het bestuur het treffen van maatregelen tegen een zich misdragende bezoeker of toeschouwer niet laat afhangen van het optreden van KNVB, politie of justitie. De v.v. Rijperkerk verplicht zich bij ernstig wangedrag van niet-leden tot:

 • Het vragen om politiebijstand, indien (assistent-)scheidsrechters of een (kader)lid van de bezoekende of eigen vereniging daarom verzoekt,
 • Het volledig meewerken aan een politieonderzoek, inclusief het zo nodig doen van aangifte;
 • Het vragen om politiebijstand bij dreigende omstandigheden;
 • Zich bij het effectueren van opgelegde sancties zo nodig te voorzien van hulp van de bevoegde instanties, zoals de deurwaarder en/ of politie;
 • De bezoekende vereniging te informeren over misdragingen van zijn supporters;
 • Alle vormen van fysiek geweld worden schriftelijk gemeld middels een aangifte bij de politie, tuchtcommissie van de KNVB, onder opgave van getuigen.


2.3 Overig beleid
De voetbalvereniging spreekt de intentie uit om:

 • Een door een andere vereniging geroyeerd lid niet als lid te accepteren;
 • Bij aanmelding van een nieuw lid een eventueel door de andere vereniging opgelegde sanctie over te nemen.

In bovenstaande situaties kan slechts met toestemming van betrokkene informatie ingewonnen worden bij de vorige club. Nadelige bevindingen kunnen consequenties hebben voor het lidmaatschap van v.v. Rijperkerk.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!